Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Auto Hladnjak Centar d.o.o. (dalje u tekstu: Izvršitelj),
Zagreb, Republika Hrvatska


OPĆENITO

1. Ovi uvjeti (dalje u tekstu: OUP) primjenjivat će se na sve isporuke robe i usluga Izvršitelja. Niže navedeni uvjeti isporuke i plaćanja na snazi su, ako u pisanom obliku nije drukčije dogovoreno. Podnošenjem narudžbe Naručitelj prihvaća ovaj OUP.

2. Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim OUP-om Izvršitelja bit će valjani samo ako ih je Izvršitelj prihvatio u pisanom obliku. Sve ponude se daju i sve narudžbe prihvaćaju u skladu s ovim OUP-om koji isključuje i poništava ostale uvjete predviđene ili referencirane od Naručitelja.

NARUDŽBE

3. Naručitelj se obvezuje naručivati rezervne dijelove putem narudžbenica poslanih putem faksa sa potpisom odgovorne osobe kupca ili putem maila.

4. Kupac se obvezuje preuzeti sve naručene dijelove bez iznimaka.

ISPORUKE

5. Sve isporuke od strane Izvršitelja su FCO skladište Izvršitelja, osim ako nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku.

CIJENE

6. Ponuđene ili potvrđene cijene su neto cijene. Osim ako nije drukčije ugovoreno.

7. Podrazumijeva se zadržavanje prava promjene cijene.

UVJETI PLAĆANJA

8. Osim ako nije drukčije ugovoreno, Naručitelj će platiti robu i/ili usluge avansno, na temelju Predračuna koji će Izvršitelj ispostaviti na ukupan iznos vrijednosti robe i/ili usluge, uvećan za zakonom propisanu stopu PDV-A.

9. Ako je ugovoreno odgođeno plaćanje, Naručitelj će najkasnije u roku  8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora predati Izvršitelju sredstvo osiguranja plaćanja. Izvršitelj će kao sredstvo osiguranja plaćanja prihvatiti bianco zadužnicu, odnosno odgovarajući broj bianco zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika. Sredstvo plaćanja mora biti izdano na ukupnu vrijednost ugovorene robe i/ili usluge, uvećanu za zakonom propisanu stopu PDV-A.

10. Na zakašnjela plaćanja Izvršitelj ima pravo obračunati zatezne kamate uz primjenu važeće zakonske stope.

11. Zakašnjenje u plaćanju uzrokuje dospijeće svih otvorenih potraživanja i daje pravo Izvršitelju na trenutačno odustajanje od daljnje isporuke robe i /ili usluga, odnosno raskid ugovora.

12. Ako Naručitelj u roku od 8 (osam) dana od datuma primitka opomene pred tužbu ne izvrši plaćanje dospjelog duga u cijelosti, Izvršitelj ima pravo, i bez prethodne pismene obavijesti, aktivirati sredstvo plaćanja i/ili pokrenuti postupak naplate sudskim putem.

13. Plaćanje će se izvršiti na račun Izvršitelja koji će on pravodobno dati Naručitelju.

ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

14. Izvršitelj zadržava pravo vlasništva nad svim proizvodima koje je Naručitelju isporučio dok ne primi punu uplatu u skladu s Ugovorom ili prihvaćenom, putem pisane narudžbe, ponudom Izvršitelja.

15. Izvršitelj ima pravo držati u svome posjedu proizvode koje je Naručitelj naručio dok ne primi punu uplatu ako nije drukčije dogovoreno. Tijekom razdoblja zadržavanja prava vlasništva i posjeda nad proizvodima koje je Naručitelj naručio, Naručitelj će snositi troškove održavanja i osiguranja proizvoda u korist Izvršitelja od krađe, kvara, pada sustava, požara, poplave i drugih rizika, i to na način koji neće ići na štetu Izvršiteljeva prava na zadržavanje vlasništva dok proizvodi nisu plaćeni u cijelosti.

JAMSTVO

16. U skladu sa stavkama  17 do 23, Izvršitelj  će popraviti bilo kakav kvar ili nepravilnost uzrokovanu lošim dizajnom, materijalom ili izradom (niže navedeno kao „Kvar“).

17. Naručitelj će obavijestiti  Izvršitelja o bilo kakvom Kvaru odmah nakon što ga otkrije. Reklamacija će sadržavati opis kvara te identifikacijski broj s pakiranja. U slučaju da je ovaj broj nedostupan, kao dokaz kupnje mora se priložiti ispravan račun Izvršitelja.

18. U svakom slučaju, Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o bilo kakvom Kvaru u roku 24 mjeseca od datuma kada je proizvod instaliran i stavljen u pogon i uvijek u roku 30 mjeseca od datuma isporuke proizvoda od Izvršitelja. Ako se reklamacija ne napravi u predviđenom roku Naručitelj gubi pravo na popravak kvara.

19. Izvršitelj se može odlučiti da isporuči zamjenski proizvod ili da popravi kvar. Bilo kakav popravak ili isporuka zamjenskog proizvoda napravit će se na prvobitnom mjestu isporuke proizvoda. Ako Izvršitelj nije popravio kvar ili isporučio zamjenski proizvod u razumnom vremenskom roku od primljene reklamacije, Naručitelj će odrediti dodatni rok u kojem Izvršitelj mora izvršiti popravak ili zamjenu. Ako Izvršitelj to ne učini ni u dodatnom roku koji je kupac odredio, Naručitelj ima pravo:

a) na popust u iznosu 10% na cijenu kupljenog proizvoda

b) izbjeći ugovor pod uvjetom da ga zbog kvara raskine sam izvršitelj

20. Neispravan proizvod ili njegovi dijelovi, nakon što ih je Izvršitelj zamijenio, vraćaju se Izvršitelju i njegovo su vlasništvo.

21. Izvršitelj ne snosi odgovornost za štetu koja je nastala neispravnom  uporabom proizvoda.

22. Izvršitelj isključuje odgovornost za bilo koju štetu nastalu zbog neodržavanja ili pogrešnog održavanja, nepravilne instalacije ili neispravnog  popravka od samog Naručitelja te za bilo kakvu promjenu koju je kupac izvršio na proizvodu bez pisanog pristanka Izvršitelja. Izvršitelj nije odgovoran za uobičajeno trošenje proizvod

23. Pravni postupci navedeni u točkama 17 do 22 su isključivi i umjesto su svih drugih garancija, pismenih ili usmenih. Prihvaćaju se garancije koje proizlaze iz dogovorenih specifikacija i koje zahtijeva ovlašteni zakon.

REKLAMACIJA

24. Izvršitelj ne preuzima odgovornost za štetu iznad iznosa vrijednosti robe. Povrat robe bez prethodne najave ne može biti prihvaćen.

IZUZEĆE OD DALJNJE ODGOVORNOSTI

25. Sva prava i reklamacije Naručitelja, osim onih koji su izričito navedeni u ovim općim uvjetima, ne priznaju se, bez obzira na temelju čega se oni mogu potraživati. To se posebno odnosi na zahtjev za naknadom štete, smanjenje cijene ili raskid ugovora, osim ako to nije izričito ugovoreno. Ni u kom slučaju ne može Naručitelj potraživati štetu osim nadoknade troškova ili ispravaka nesukladnosti na proizvodima i uslugama. To se odnosi, bez ograničenja, samo na stvarno nastalu štetu.

26. Nije li drukčije dogovoreno u ovim uvjetima obveza, Izvršitelj u svakom slučaju ostaje ograničen na gubitak nastao na predmetu tijekom izvršenja. Svaka obveza koja prelazi navedeno, posebno obveza koja se odnosi na posljedičnu štetu ili gubitak zarade, bit će isključena, pod uvjetom da Izvršitelj ili njegovi radnici nisu dokazano optuženi za krajnju nepažnju. Bilo koja i sve štete ograničene su na visinu vrijednosti ugovorenih isporuka.

POVJERLJIVOST

27. Svaka strana mora držati u tajnosti sve podatke primljene od druge strane, a odnose se na proizvod ili ugovor, pod uvjetom da primljene informacije nisu u javnoj domeni.

VIŠA SILA

28. Ugovorne strane ne smatraju se odgovornima za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovora, ako je ono rezultat više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisno o njihovoj volji, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz Ugovora, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane i koji se nije mogao niti predvidjeti niti izbjeći.

SKLAPANJE UGOVORA – RASKID UGOVORA

29. Smatra se da je pravni posao između Izvršitelja i Naručitelja sklopljen kada Izvršitelj da pismenu potvrdu prihvaćanja nakon primitka neke narudžbe ili nakon potpisa Ugovora.

30. Izvršitelj ima pravo povući potpuno ili djelomično iz Ugovora:

a) ako Naručitelj ne poštuje ugovorene uvjete plaćanja;
b) ako su izvršenje isporuke, početak ili nastavak izvršenja onemogućeni ili kasne iz razloga za koje je odgovoran Naručitelj, unatoč činjenici da je određen početak.

31. U slučaju stečaja Izvršitelj ima pravo naplatiti već izvršene isporuke ili već pružene usluge te sve pripremne aktivnosti poduzete na temelju ovog Ugovora, čak i ako su obveze iz Ugovora bile djelomično ispunjene te bez predrasuda drugih zahtjeva za naknadu štete. Čak i u slučaju da isporuka nije izvršena Izvršitelj ima pravo na naknadu troškova nastalih tijekom pripreme isporuke.

32. Naručitelj ne može raskinuti ugovor bez pismenog pristanka Izvršitelja.

RIJEŠAVANJE SPOROVA

33. Stranke će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, mirnim putem, a ukoliko to ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Radno vrijeme

Radno vrijeme:
Pon – Pet    8:00h-17:00h
Subota        8:00h-12:00h

Kontakt

Za sva pitanja i informacije vezane uz AHC,

Auto Hladnjak Centar. d.o.o.
Dugoselska 102, 10361 Sesvetski Kraljevec
Hrvatska - Croatia
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Primajte naše novosti

Nalazite se ovdje: Home Partneri Opći uvjeti poslovanja